PolskiAngielski
+48 33 3309999
sklep@spawanie.com
wyszukiwanie zaawansowane
Koszyk Koszyk (0)
Strona główna1 » Regulamin wypożyczalni

Kategorie

Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI FHU COMPLEX:

Regulamin określa warunki wynajmu narzędzi i elektronarzędzi, sprzętu budowlanego oraz ogrodniczego pomiędzy FHU COMPLEX jako Wynajmujący i Najemcą określonym w karcie wydania, który akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać regulaminu:

§1 OPŁATA ZA WYNAJEM
1. Najemca zgadza się zapłacić całą należność za każdy dzień wypożyczenia, zgodnie z obowiązującymi taryfami dla każdego urządzenia.
2. Opłaty za wynajem pobierane są wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia.
3. Przy wypożyczeniu zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla wynajmującego w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu.

§2 WYNAJEM I ZWROT
1. Doba wynajmu liczona jest do 24 godzin od wypożyczenia.
2. Nie zwrócenie urządzenia w uzgodnionym terminie oznacza przedłużenie wypożyczenia o następną dobę wynajmu.
3. Najemca zobowiązuje się do poinformowania wypożyczającego o zmianie terminu zwrotu urządzenia.
4. Niedziele i dni świąteczne nie wliczają się w czas wynajmu.
5. Wynajmujący gwarantuje działanie i dobry stan techniczny urządzenia.
6. Najemca oświadcza, iż znany jest mu stan techniczny przedmiotu najmu i nie wnosi co do niego jakichkolwiek zastrzeżeń.
7. Najemca zobowiązany jest zwrócić urządzenie w terminie określonym w karcie wydania, z kompletem wyposażenia, sprawne, w stanie nie wskazującym na uszkodzenia i nieodpowiednią pracę oraz w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.
8. Wypożyczenie obejmuje standardowe wyposażenie urządzenia.
9. Wydanie oraz zwrot urządzenia następuje na podstawie karty – podpisanej przez Najemcę i Wynajmującego.
10. Wynajem urządzenia następuje na podstawie ważnego dokumentu tożsamości oraz posiadania numeru telefon do kontaktu z Najemcą.
11. Faktury VAT lub paragony będą wystawiane w dniu zwrotu sprzętu.

§3 WARUNKI UŻYTKOWANIA
1. Urządzenie musi być używane zgodnie z jego przeznaczeniem - określonym w instrukcji, i przepisami BHP.
2. W trakcie wynajmu Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczone urządzenie.
3. W trakcie wypożyczenia Najemca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wszelkich materiałów eksploatacyjnych i części używanych, oraz uzupełnienie ich bądź wymianę np. oleju silnikowego, paliwa.
4. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o zmianie stanu technicznego urządzenia.
5. Skutki uszkodzeń, awarii i strat wynikłe z nieprzestrzegania instrukcji obsługi urządzenia oraz zasad BHP pokrywa Najemca.
6. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu Najemca pokrywa koszty tj. robocizna oraz części zamiennych.
7. Do napraw oraz przeglądów urządzenia upoważniony jest wyłącznie Wynajmujący.
8. Termin napraw uzależniony będzie od posiadania odpowiednich części zamiennych.
9. Używanie przez osobę trzecią urządzenia, możliwe jest tylko na odpowiedzialność Najemcy.
10. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak:
uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków. Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wynajmującego z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
11. Najemca nie może scedować swych praw i obowiązków wynikających z regulaminu.
12.Gdy wynajęte urządzenie zostanie uszkodzone, skradzione bądź utracone w całości lub jego części, niezależnie od tego czy z winy Najemcy czy osoby trzeciej, Najemca ponosi finansowa odpowiedzialność za rzeczywiste koszty naprawy do maksymalnej kwoty 5000 zł. Jeżeli jednak szkoda została wyrządzona rozmyślnie lub na skutek zaniedbania ze strony Najemcy odpowiedzialność jest nieograniczona. Najemca ponosi również pełną odpowiedzialność za wszystkie straty lub szkody spowodowane nieodpowiednim wykorzystaniem urządzenia do celów zabronionych.

&4 WYPADKI LUB KRADZIEŻE
1. W razie zaistnienia szkody, wypadku lub kradzieży Najemca zobowiązany jest natychmiast powiadomić Wynajmującego i Policję. Najemca nie ma prawa do wyrażania zgody na akceptację roszczeń drugiej strony. Najemca powinien natychmiast powiadomić Wynajmującego o wszystkich uszkodzeniach spowodowanych przez pożar, kradzież lub wypadek.
2. Nie zwrócenie urządzenia, lub jego sprzedaż bez wiedzy właściciela stanowi przestępstwo przywłaszczenia według kodeksu karnego. Wszelkie koszy związane z odzyskaniem urządzenia i należności do Wynajmującego łącznie z kosztami pośrednimi I ewentualnie sądowymi ponosi Najemca

Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

Przejdź do strony głównej

+48 33 3309999

Infolinia czynna w godzinach pracy firmy.

GODZINY OTWARCIA

PN - PT 8.00 - 16.00
SO 8.00 - 13.00

BEZPŁATNA DOSTAWA

Wybrane produkty po uzyskaniu danej wartości

ZWROTY

Możliwość zwrotu do 14 dni

ZNAJDZIESZ NAS
Newsletter

 

Wszystkie prawa zastrzeżone Firma Handlowo Usługowa "COMPLEX" - 2019