Menu

Nawigacja

Zawartość koszyka

Twój koszyk jest pusty.

Regulamin wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni F.H.U. Complex

 

Regulamin określa warunki wynajmu narzędzi i elektronarzędzi pomiędzy F.H.U. Complex jako wynajmujący i najemcą określonym w umowie wypożyczenia, który akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać regulaminu.
OPŁATA ZA WYNAJEM
Najemca zgadza się zapłacić całą należność za wynajem urządzenia, zgodnie z umową i obowiązującymi taryfami dla każdego urządzenia.
Opłaty za wynajem pobierane są wg stawki obowiązującej w dniu złożenia rezerwacji.
WYNAJEM I ZWROT
Doba wynajmu liczona jest do godz 15:00 dnia następnego.
Nie zwrócenie urządzenia w uzgodnionym terminie oznacza przedłużenie wypożyczenia o następną dobę wynajmu.
Wynajmujący zobowiązuje się do powiadomienia o przedłużeniu i naliczeniu opłat za każdą kolejną dobę wg cennika, w terminie 7dni od przekroczenia uzgodnionego terminu wypożyczenia.
Najemca zobowiązuje się do poinformowania wypożyczającego o zmianie terminu zwrotu urządzenia.
Wynajmujący gwarantuje działanie i dobry stan techniczny urządzenia.
Najemca zobowiązany jest zwrócić urządzenie w terminie określonym w umowie, z kompletem wyposażenia, sprawne, w stanie nie wskazującym na uszkodzenia i nieodpowiednią pracę.
Wypożyczenie obejmuje standardowe wyposażenie urządzenia, a także jeśli to określone w umowie dodatkowe akcesoria i materiały eksploatacyjne.
WARUNKI UŻYWANIA
Urządzenie musi być używane zgodnie z jego przeznaczeniem - określonym w instrukcji, i przepisami BHP.
Używanie przez osobę trzecią urządzenia, możliwe jest tylko na odpowiedzialność najemcy.
W trakcie umowy wypożyczenia najemca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wszelkich materiałów eksploatacyjnych i części używanych, oraz uzupełnienie ich bądź wymianę np. oleju silnikowego.
Za używanie materiałów eksploatacyjnych najemca winny uiścić opłatę, lub jeśli jest określone w umowie - koszty przechodzą na wynajmującego.
USZKODZENIA, UTRATA, KRADZIEŻ
Najemca w razie uszkodzenia urządzenia zobowiązany jest do pokrycia należności za jego naprawę.
Wszelkie reklamacje dotyczące stanu technicznego urządzenia należy zgłaszać w chwili wynajmu.
Gdy wynajęte urządzenie zostało uszkodzone, skradzione bądź utracone całe lub jego część, niezależnie od tego czy z winy Najemcy czy z winy osoby trzeciej, Najemca ponosi finansową odpowiedzialność za rzeczywiste koszty naprawy do maksymalnej wysokości 5 000 ZŁ. Jeżeli jednak szkoda została wyrządzona rozmyślnie lub wskutek zaniedbania ze strony Najemcy odpowiedzialność jest nieograniczona.
Najemca ponosi również pełną odpowiedzialność za wszystkie straty lub szkody spowodowane nieodpowiednim wykorzystaniem urządzenia do zabronionych celów.

WYPADKI I KRADZIEŻE W razie zaistnienia szkody, wypadku lub kradzieży Najemca musi natychmiast powiadomić Wynajmującego i policję. Najemca nie ma prawa do wyrażania zgody na akceptację roszczeń drugiej strony. Najemca powinien natychmiast powiadomić wynajmującego o wszystkich uszkodzeniach spowodowanych przez pożar, kradzież lub wypadek.
Nie zwrócenie urządzenie, lub jego sprzedanie bez wiedzy właściciela stanowi przestępstwo przywłaszczenia według kodeksu karnego. Wszelkie koszty związane z odzyskaniem urządzenia i należności od Najemcy łącznie z kosztami pośrednimi i ewentualnie sądowymi ponosi Najemca.
Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.